Podziękowanie

    Pragniemy złożyć podziękowanie Uczestnikom Uroczystości Pogrzebowych, które upamiętniały Postać Ś.P. Janiny Fetlińskiej, Senator Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Wszystkim Tym, którzy poświęcili nam swój czas, wspierali nas duchowo w tych trudnych dla nas chwilach po stracie Kochanej Żony i Mamy, a także pomogli zorganizować nam uroczystości pogrzebowe.
Włodzimierz i Bartosz Fetlińscy
zobacz wpisy
(...) Zwiędły kwiaty i wachlarz z piór strusich
czas ucieka jak chmara szarańczy
wszystko kończy się wcześniej niż musi (...)

M. Pawlikowska-Jasnorzewska

1952-2010

Janina Fetlińska Senator RP VII kadencji nie żyje

odszedł niezwykły Człowiek, Polityk o wielkim sercu,
oddana ludziom przez całe życie
  Dnia 10 kwietnia 2010 r., w sobotę Senator RP Janina Fetlińska wsiadła do samolotu TU-154, lecącego z delegacją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Samolot rozbił się przy próbie lądowania, ok. 1.5 km od lotniska wojskowego pod Smoleńskiem. Nikt nie przeżył katastrofy.

  Wstrząśnięci do głębi rozmiarem tragedii łączymy się w bólu i cierpieniu z rodzinami ofiar katastrofy, składając wyrazy szczerego współczucia wszystkim bliskim, którzy ponieśli niepowetowaną stratę.
Życiorys Janiny Fetlińskiej
Posłuchaj materiału wspomnieniowego, przygotowanego przez red. Marka Cynkara z Polskiego Radia Rzeszów
Archiwalna witryna internetowa

Księga Kondolencyjna

piątek, 16.04.2010 godz.10:37   
Autor:   Agnieszka Jankowska
Tylko Ty Bo?e mo?esz da? cz?owiekowi chwile prawdziwego szcz??cia...Prosz? przyj?? moje najszczersze kondolencje z powodu ?mierci Pani Senator

piątek, 16.04.2010 godz.10:40   
Autor:   studentka
Prosz? przyj?? moje najszczersze kondolencje

piątek, 16.04.2010 godz.10:41   
Autor:   medyczka
" ?eby zrozumie? zycie ludzkie trzeba by? CZ?OWIEKIEM" - i tak? J? zapami?tam.??cz? wyrazy szczerego wspó?czucia

piątek, 16.04.2010 godz.11:11   
Autor:   K.?.G. Czerwi?scy - ?yrardów
Odesz?a osoba o wielkim sercu, zawsze s?u??ca dobr? rad?. B?dzie mam Jej brakowa?o. Sk?adamy szczere wyrazy wspó?czucia dla rodziny i bliskich. "?pieszmy si? kocha? ludzi, tak szybko odchodz?...."

piątek, 16.04.2010 godz.12:28   
Autor:   barbara b.
Tak mi szkoda tak mi ?al -g??bokie wyrazy wspó?czucia dla rodziny ,przyjació? i wyborców

piątek, 16.04.2010 godz.13:23   
Autor:   Adam
Tragedia dotkn??a nawet nasz? Akademi? Humanistyczn?....
G??bokie wyrazy wspó?czucia dla rodziny i najbli?szych Pani Senator.

piątek, 16.04.2010 godz.14:17   
Autor:   Piotr Kaleta Senator RP
DROGA, UKOCHANA,WSPANIA?A PANI SENATOR,NAJDROSZA PANI JANINO !!!
Czy tak musia?o si? sta??! Czy musia?a PANI polecie? tym samolotem,w?a?nie tym?!
JEZU,przymnó? nam wiary !!!
Ale w?a?nie dzi?ki JEZUSOWI nie mówie " ?egnaj " , mówie, do widzenia,do zobaczenia SZANOWNA PANI JANINO
DOBRY BOZE,do SERCA swego przytul,przygarnij

piątek, 16.04.2010 godz.14:44   
Autor:   Wójt Gminy I?ów - Roman Kujawa
Wójt Gminy I?ów - Roman Kujawa oraz pracownicy Urz?du Gminy w I?owie sk?adaj? szczere kondolencje z powodu tragicznej ?mierci Pani Senator. ??czymy si? w bólu z Rodzin? Pani Senator oraz najbli?szymi wspó?pracownikami.

piątek, 16.04.2010 godz.15:05   
Autor:   Eliza
Szczere kondolencje i wyrazy wspó?czucia dla rodziny i bliskich...

piątek, 16.04.2010 godz.15:19   
Autor:   S. dr Dorota Koryci?ska
??cz? si? w bólu i modlitwie w tej smutnej tajemnicy odej?cia. Niech PAN b?dzie nagrod? za wspania?e i pi?kne ?ycie. Zapewniam o mej pami?ci w modlitwie za dusz? Pani senator Janiny Fetli?skiej i ukojenie w bólu dla RODZINY zmar?ej. Dzi?kuj? za dobro jakie przez r?ce Pani Janiny Bóg zsy?a? Polsce.

piątek, 16.04.2010 godz.16:28   
Autor:   Rodzina Ro?nowskich

Ach,to nie by?o warte
by sny tym karmic uparte
by stawic dusz? na karte
ach to nie by?o warte
Ach to nie by?o warte
by nosic ?zy nie otarte
i by miec serce wydarte
to wcale nie by?o warte....M.J.P

piątek, 16.04.2010 godz.16:29   
Autor:   Wies?awa
Rodzinie zmar?ej wyrazy wspó?czucia i przetrwania trudnych chwilach

piątek, 16.04.2010 godz.16:33   
Autor:   Sylwia
Ciechanów b?dzie Pani? wspomina? serdecznie i ciep?o.

piątek, 16.04.2010 godz.18:25   
Autor:   Wies?aw Domagalski Pe?nomocnik Prawicy Rzeczypospolitej w Okr?gu P?ockim
??cz? si? w ?alu z me?em i synem, najbli?sz? Rodzin?. Sk?adam ho?d bardzo bliskiej mi Osobie.Przez wiele lat wspólnie walczyli?my o godno?? ludzk?, podmiotowo?? ka?dego cz?owieka.
Ty Janeczko t? walk? przyp?aci?a? w?asnym ?yciem. Cze?? Twej pami?ci.

piątek, 16.04.2010 godz.18:52   
Autor:   Anna Laskowska
Pani? Janin? Fetli?sk? pami?tam z Konferencji na któr? przyby?a do Bia?egostoku ze ?w.P. Ew? Sendeck?.
Wtedy pozna?y?my si?.
W mojej pami?ci zapad?a jako wyj?tkowy, wielki cz?owiek, ciep?y, serdeczny, a przy tym skromny.Pami?tam serdeczny u?miech Pani Senator - tak ?ywy pozostanie na zawsze w mojej pami?ci... SPOCZYWAJ W POKOJU I B?D? NASZYM ANIO?EM STRÓ?EM

piątek, 16.04.2010 godz.19:07   
Autor:   Marysia
B?d? d?ugo pami?ta? te chwile sp?dzone z moj? Matk? Chrzestn?, Janin? Fetli?sk? - niech Pan Bóg otoczy J? wieczn? opiek?.

piątek, 16.04.2010 godz.20:03   
Autor:   Ewa P?ka?a
Nie ma takich s?ów...
Tak trudno w to uwierzy?.
Wyrazy serdecznego i g??bokiego wspó?czucia dla Najbli?scych.
Cze?? pami?ci Pani Senator

piątek, 16.04.2010 godz.20:11   
Autor:   Mariusz Kamil Berent
Jestem wstrz??ni?ty nag?? i tragiczn? ?mierci Pani Senator. Dzi?kuj? Bogu za dar, jakim by?a Jej s?u?ba Rzeczypospolitej, a w szczególno?ci spo?eczno?ci Ziemi Ciechanowskiej. Modl? si? za spokój Jej Duszy.

piątek, 16.04.2010 godz.21:52   
Autor:   Rafa? Marczak - Warszawa
„Je?li znasz odwieczn? Mi?o??, która Ci? stworzy?a, to wiesz tak?e, ?e w Twoim wn?trzu mieszka dusza nie?miertelna. (…)
Ca?o?? twojego ?ycia si?ga niesko?czenie dalej
ni? jego granice ziemskie: Czeka ci? niebo.”
Jan Pawe? II

??cz?c si? w cierpieniu z rodzin?, przyjació?mi i wspó?pracownikami Pani Senator dr n. med. Janiny Fetli?skiej ubolewam nad wydarzeniami z 10 kwietnia 2010 r. Stracili?my wielu znakomitych patriotów do których niew?tpliwie nale?a?a Pani Senator.
Zawsze bardzo oddana swojej pracy i trosce o drugiego cz?owieka. Podziwiana i szanowana przez wspó?pracowników i wyborców za serdeczno?? i ?yczliwo?? dla ka?dego. Bardzo zaanga?owana w pomoc w rozwi?zywaniu problemów innych. Ze wzgl?du na swoja wyj?tkow? wra?liwo?? i dobro? by?a Per?? w?ród parlamentarzystów.
Takich ludzi nie sposób zast?pi?.

piątek, 16.04.2010 godz.23:34   
Autor:   Centrum Nauki o Laktacji
Centrum Nauki o Laktacji ??czy si? w ogromnym bólu po tragicznej ?mierci Pani Senator Janiny Fetli?skiej. Senatora wra?liwego i m?drego, rozumiej?cego wag? ludzkiego zdrowia, zw?aszcza najm?odszych dzieci i ich karmi?cych matek.
?adne s?owo nie wyrazi tego co czujemy. Umys? przyjmuje fakty, a serce je odrzuca, maj?c nadziej?, ?e to z?y sen. Trudno ogarn?? rozmiar tragedii, jej przyczyny, konsekwencje i sens. Polsk? i Polaków mo?na zrozumie? tylko przez pryzmat historii i wiary.

Bogata? Polsko, w rady i sposoby! Nie u ?yj?cych wszystkie Twoje si?y. Kiedy Ci milcz? – przemawiaj? groby, kiedy Ci w?tpi? – wierz? Twe mogi?y. K. Ujejski


piątek, 16.04.2010 godz.23:59   
Autor:   Ewelina
Najszczersze kondolencje dla rodziny z powodu straty matki i ?ony. Niech spoczywa w pokoju.

sobota, 17.04.2010 godz.01:02   
Autor:   Teresa
G??bokie wyrazy wspó?czucia dla rodziny i bliskich osób.Spoczywaj w pokoju.

sobota, 17.04.2010 godz.10:19   
Autor:   ella
By?a... jest,b?dzie na zawsze w naszej pami?ci...

sobota, 17.04.2010 godz.11:19   
Autor:   Jola Czerniak / Nowak/ - Fundacja Rozwoju Piel?gniarstwa Polskiego
Droga Janeczko, odesz?a? tak nagle i niespodziewanie, tyle bólu i cierpienia teraz odczuwamy razem z Twoj? Rodzin?. ?zy cisn? mi si? do oczu i serce krwawi po Twojej stracie. Pokocha?am Ci? od kiedy si? spotka?y?my w 1993r na Konferencji WHO w Baranowie San, gdzie dzielnie i w pojedynk? walczy?a? o miejsce i rol? piel?gniarki w instytucji lekarza rodzinnego. Uj??a mnie Twoja delikatno??, kultura, umi?owanie do cz?owieka,ci?g?a ch?? do rozwoju, pokora mimo stanowiska i tytu?ów. Tyle jeszcze mia?y?my razem zrobi?... Twoje odej?cie musi da? nam si?? i odwag? do kontynuowania naszego zawodowego i osobistego rozwoju. Na zawsze pozostaniesz g??boko w moim sercu, spoczywaj w spokoju wiecznym...

sobota, 17.04.2010 godz.11:25   
Autor:   Gra?yna Franek
Droga Inko,
Droga Inko!
Odesz?a? tak nagle zostawiaj?c tyle spraw, które chcia?a? jeszcze rozwi?za? dla dobra innych ludzi. Jako nauczyciel akademicki i Senator RP by?a? bardzo oddana srodowisku pielegniarskiemu, z którego si? wywodzi?a? i którym sie zawsze chlubi?a?. By?a? ciep?ym, dobrym, ?yczliwym CZ?OWIEKIEM. Bedzie mi i ca?emu naszemu ?rodowisku pielegniarskiemu Ciebie bardzo brakowa?o!
?egnaj i czuwaj dalej nad nami i naszymi sprawami.
Twojemu M??owi, Synowi oraz ca?ej Rodzinie sk?adam najg??bsze wyrazy wspó?czucia.

sobota, 17.04.2010 godz.12:10   

sobota, 17.04.2010 godz.12:27   
Autor:   Ciechanowianka z Bostonu
Serdeczne wyrazy wspolczucia rodzinie senator Janiny Fetlinskiej sklada Hania z Bostonu

sobota, 17.04.2010 godz.17:08   
Autor:   Cz?onkowie i Zarz?d Towarzystwa Mi?o?ników Wilna z Poznania
Z ogromnym ?alem przyj?li?my wiadomo?? o tragicznej ?mierci Pani Senator Janiny Fetli?skiej, któr? mieli?my mo?liwo?? pozna? w Wilnie na ?wiatowym Zje?dzie Wilniuków w 2009 roku. ??czymy si? z Rodzin? i mieszka?cami Ciechanowa w modlitewnej zadumie podczas dzisiejszej Mszy ?wi?tej za dusz? tej szlachetnej i ?yczliwej osoby.

sobota, 17.04.2010 godz.20:26   
Autor:   El?bieta Nowicka piel?gniarka
Wyrazy g??bokiego wspó?czucia Rodzinie. Sk?adam ho?d Piel?gniarce - czemu tak szybko Pani Senator, tyle mia?a Pani dla Nas Piel?gniarek do zrobienia. Cze?? Pani Pami?ci!

sobota, 17.04.2010 godz.21:36   
Autor:   Ania Sieklicka( Pi?tka)
Najszczersze wyrazy wspó?czucia z powodu tragicznej ?mierci.

pokaż stronę:
<<  <    1, 2, [ 3 ] , 4, 5, 6   >  >>